Výstavba sítí

Nejčastější otázky

Elektroenergetické sítě v ČR jsou v celkovém srovnání (koncepce, technický stav i rozvoj) s okolními státy a Evropou ve velmi dobrém stavu. Jsou bezpečné, spolehlivé a dokážou zajistit aktuální spotřebu a výrobu elektřiny.

Společnosti provozující a vlastnící elektrické sítě mají strategické investiční plány, které zahrnují dlouhodobý koncepční rozvoj soustavy. Sestavují a periodicky aktualizují plány revizí, údržby a obnovy sítí, rekonstrukce a posilování síťových prvků, modernizace zařízení a řídicích systémů. Rizika spočívají v časově zdlouhavých povolovacích procesech při výstavbě, obnově a rekonstrukcích síťových prvků, především liniových staveb. Pokud jde o výstavby vedení v nových trasách, problém představují složitá majetkově správní řízení a územně správní řízení při vyhledávání vhodných koridorů.

Výrazný rozvoj OZE bude vyžadovat posilování sítí, zejména v místech s omezenou přenosovou kapacitou. Na tuto skutečnost se připravují všichni provozovatelé distribučních sítí i provozovatel přenosové soustavy. Rozšiřování OZE se neobejde bez značného posilování a investic do síťové infrastruktury, a to především na úrovni distribučních sítí. Potřebný bude i rozvoj používané technologie, jako například na předávacích místech přenosové a distribuční soustavy nebo digitalizace procesů týkajících se řízení a kontroly dodávaného výkonu z OZE. Komunitní energetika sama o sobě nemusí přímo vyvolávat potřebu posilování sítí. Jde jen o jinou organizaci trhu, nicméně chod komunitních energetik bude muset být v souladu s technickými možnostmi sítí.

Výstavba a obnova elektroenergetické soustavy ČR je z převážné části v oblasti infrastruktury zabezpečována provozovatelem přenosové soustavy (společnost ČEPS) a provozovateli distribučních soustav (společnosti ČEZ Distribuce, EG.D. a PREdistribuce). Tyto společnosti mají na trhu s elektřinou přirozený monopol na své činnosti na daném území a jejich podnikání je regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Naprostá většina finančních zdrojů těchto společností pochází z regulovaných plateb odběratelů. Tyto platby jsou regulovány ERÚ v souladu se zákonem podle oznámených zásad cenové regulace v regulačním období. Vzhledem k tomu, že rozvoj infrastruktury elektrických sítí je finančně náročná činnost, část prostředků je rovněž zabezpečována z prostředků veřejné podpory, tedy tuzemských i evropských grantů.

Dekarbonizace a snižování emisní zátěže škodlivin bude vyžadovat vyšší zapojení elektřiny v energetické bilanci, protože elektřinu lze relativně snadno, nikoli však levně, vyrábět bezemisně či nízkoemisní. Modernizace elektroenergetické soustavy umožňuje přenos většího množství elektřiny z OZE, které produkují méně emisních skleníkových plynů než fosilní zdroje energie. Modernizace může vést i ke snížení ztrát pro přenos energie a tím zvýšit účinnost přenosu. To bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

V přenosové soustavě se počítá s postupným útlumem provozu systému o napěťové hladině 220 kV a jeho náhradě vedeními 400 kV. Z hlediska hlavních směrů investičních opatření v přenosové soustavě lze uvést transformaci a rozvoj zdrojů v severozápadních Čechách, zabezpečení posílení sítí pro nové jaderné zdroje, podporu připojování OZE do přenosové sítě, posilování transformačních vazeb přenosové soustavy a distribučních sítí v oblastech rozvoje spotřeby nebo podporu spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami EU.

Zpět