Smart Metering

Bez chytrého měření tzv. Smart Meteringu by byl provoz elektrické soustavy v budoucnu výrazně dražší a méně spolehlivý. Jeho zavedení je nutnou podmínkou pro efektivní a spolehlivé fungování energetiky s výraznějším zapojením OZE i komunitní energetiky. Chytré elektroměry zdarma instalují distributoři elektřiny společnosti ČEZ Distribuce, EG.D. a PREdistribuce. Členové ČSRES mají rozhodující vliv na rychlost modernizace tuzemské energetiky.

Povinnost zavedení chytrých elektroměrů pro maloodběratele je daná evropskou směrnicí z roku 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Zákazníkovi jejich instalace nezpůsobí žádné problémy, naopak nabízí mnohé benefity. Vedle efektivnějších odečtů umožňují sledovat toky energií, zapojit se do sdílení elektřiny, nebo řídit spotřebu a tím dosáhnout nižších nákladů na elektřinu. Provozovatelům sítí pak poskytnou lepší komunikaci s odběrným místem, a maximum informací o spotřebě, což pomůže k efektivnějšímu řízení sítí s vyšší penetrací obnovitelných zdrojů a se zapojením komunit.

Inteligentní elektroměr odesílá v požadované frekvenci a kvalitě informace o spotřebě do datové centrály. Umožňuje tak lepší přizpůsobení odběru elektřiny z OZE, a tím zlepšuje ekonomiku a ekologii elektroenergetiky. Smart Metering bude mít v důsledku vliv i na nabídku tarifů, a tedy na cenu elektřiny pro zákazníka.

Prioritně se budou chytrými elektroměry osazovat místa s vyšší spotřebou elektřiny, tedy nad 6 MWh/rok, s vlastní výrobou nebo s dvoutarifním odběrem, kdy se elektřina používá k vytápění a ohřívání vody. Místa s nejvyšším odběrem by měla být osazena do poloviny roku 2027. Ostatní pak podle požadavků na funkce systému. Místa s vlastní výrobou ale dostanou chytré elektroměry vždy.

Smart Metering bude financován výhradně z uznaných nákladů distribučních společností a za využití dotací ze státního či evropského rozpočtu. Pro koncového zákazníka se náklady případně projeví pouze v mírném zvýšení poplatků za distribuci a další služby.

Součástí přechodu na Smart Metering je také zřízení Elektroenergetického datového centra (EDC), které bude koordinovat možnosti toku energie a požadavky dodávky a odběru pro určité území či část sítě. Činností centra je rovněž podmíněn start komunitní energetiky. Náklady na pořízení a provoz EDC ale budou ve srovnání s ostatními náklady na provoz sítí zanedbatelné a budou tvořit jen zlomek procenta celkových nákladů běžných odběratelů.

Nejčastější otázky

Smart Metering umožní dálkové odečty spotřeby až na úrovni čtvrthodin nebo přepínání tarifů distribuce pro nízký a vysoký tarif. S odběrným místem bude možné komunikovat dálkově a měřič nabídne generování přehledů spotřeby odběrného místa přes definované rozhraní.

Systém se skládá z měřícího přístroje, který nahradí elektroměr, komunikační infrastruktury, datového centra a navazujících systémů u distributorů, operátora trhu a obchodníků.

Smart Metering navýší množství informací o spotřebě, umožní sdílení elektřiny a může snížit náklady na elektřinu pro zákazníky, kteří budou řídit svou spotřebu v čase.

Ano. V pozdějších fázích zavedení sytému bude možné konstruovat tarifikaci odběru elektřiny, tedy snižovat cenu za distribuci v době malých toků elektřiny a naopak. Smart Metering také může pomoci rozšířit nabídku tarifů pro samotnou silovou elektřinu, a určovat tak cenu odběru silové elektřiny podle situace v síti.

Velkoodběr je již nyní osazen jistým typem Smart Meteringu, a nový systém se jej tedy netýká. Odhadované snížení nákladů na zajištění dodávky elektřiny na maloodběru, ať už jsou to firmy nebo domácnosti, je od 5 do 20 % nákladů soustavy bez Smart Meteringu. Velmi bude záležet na množství obnovitelných zdrojů – čím vyšší zapojení, tím výraznější potřeba Smart Meteringu, a tím vyšší úspora.

Veškerá datová komunikace bude šifrována na úrovni odpovídající významu dat a riziku jejich zneužití. Ochrana osobních údajů bude zajištěna na úrovni, která je mnohem vyšší, než je obvyklé například u komunikace s běžnými internetovými obchodníky. Pro ČSRES a jeho členy je bezpečnost dat jednou z klíčových priorit zajištění chodu soustavy.

Související s tématem