Flexibilita

Flexibilita pro elektrizační soustavu je jakýkoli prostředek snížení nebo zvýšení výroby či spotřeby na jakékoli úrovni odběru. Příkladem „malé“ flexibility může být zapnutí nebo vypnutí výroby fotovoltaické elektrárny na rodinném domku nebo zapnutí nebo vypnutí bojleru na ohřev vody. „Velkou“ flexibilitou se rozumí například navýšení nebo snížení výkonu elektrárny či průmyslového odběru elektřiny.

S dekarbonizací postupně dojde k odstavování velkých uhelných bloků, proto bude nutné nahradit flexibilitu, kterou nyní poskytují. Část náhrady může být realizována z malých, dosud nevyužitých zdrojů flexibility u koncových odběratelů a malých výrobců.

„Malé“ flexibility se v soustavě nachází velké množství. Zařízení schopná flexibility mohou přechodně snížit spotřebu, nebo dokonce dodávat elektřinu do sítě na povel. Pokud dojde ke sdružování – agregování – velkého množství malých flexibilit, nabízí se jejich použití pro služby síti. Tím se bude působit na snižování ceny těchto služeb a v konečné důsledku lze očekávat i pokles koncové ceny elektřiny.

Flexibilitu je možné využít jednak pro zajištění výkonové rovnováhy v soustavě, případně pro obchodování se silovou elektřinou nebo pro řízení vlastní odchylky. Služby výkonové rovnováhy (SVR) využívá ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy pro zajištění okamžité rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Flexibilita poskytovaná obchodníkovi slouží pro vyrovnávání jeho obchodní bilance.

SVR jsou posledním stupněm zajištění chodu soustavy. Proto je od flexibility určené pro SVR požadována vyšší kvalita. Tu stanovuje ČEPS či mezinárodní organizace ENTSO-E (sdružení provozovatelů evropských přenosových soustav). Oproti tomu kvalitu flexibility určenou pro tržní vyrovnávání si řídí sami obchodníci.

Pro efektivní provoz flexibility spotřeby a výroby u koncových odběratelů je vhodné mít funkční systém chytrého měření a fungující Elektroenergetické datové centrum. Jen tak bude systém bezpečný a ekonomicky optimální. Poskytování flexibility odběru a výroby je pro koncové spotřebitele příležitost, jak omezit platby za elektřinu.

Nejčastější otázky

Flexibilita je schopnost přizpůsobit svoji výrobu nebo spotřebu okamžitým potřebám celé sítě nebo trhu s elektřinou. V praxi často provozovatel zařízení, které je schopné na požádání měnit svůj výkon, nabídne tuto možnost druhé straně, která potřebuje optimalizovat své portfolio výroby či spotřeby.

Provozovatel přenosové soustavy je odpovědný za zajištění jejího chodu, za řešení disbalancí a havarijních stavů. K tomu potřebuje nástroje a částí těchto nástrojů jsou prostředky flexibility pro systém služeb výkonové rovnováhy. Dostatek těchto prostředků je zcela zásadní pro udržení spolehlivosti dodávek. V konečném důsledku může využití flexibility vést kromě snížení nerovnováhy a zlepšení provozu a stability sítě také ke snížení cen elektrické energie a nákladů spotřebitelů.

Provozovatelé jak distribučních, tak přenosových soustav budou mít velký zájem především o tu flexibilitu, kterou mohou využít k okamžitému řízení sítí. Z jejich strany lze tedy očekávat především poptávku po rychlé, kdykoliv dostupné a spolehlivé flexibilitě větších jednotkových výkonů. Technologicky se bude jednat hlavně o elektrokotle, baterie a kogenerační jednotky. Velmi zajímavá pro ně může být i drobná flexibilita od domácností a malých živnostníků, je však nutno ji agregovat do větších bloků.

Flexibilita není nijak technologicky omezená, v principu se jedná o jakékoliv zařízení, které je schopno na požádání změnit svůj výkon ve smluvené velikosti. Případně se může jednat o doplňkovou externí řídicí elektroniku, která tuto regulaci zajistí. Pokud by se flexibilita měla využívat pro služby výkonové rovnováhy, je nutné, aby splňovala určité technické parametry definované ČEPS.

Inteligentní měření (tzv. Smart Metering) pomáhá k zajištění flexibility sítě od koncových spotřebitelů a malých výrobců směrem k agregátorům a distributorům a pak pro použití buď obchodníky s elektřinou, nebo provozovatelem přenosové soustavy. Smart Metering bude indikovat reakci flexibility tím, že bude měřit průběh spotřeby či výroby. Systém tak bude moci vyhodnotit, jak se dané místo na dodávce flexibility podílelo a její reakci započte do bilance obchodníka či soustavy.

Přinese hlavně legislativní podklad pro nezávislého agregátora, který na rozdíl od integrovaného neponese odpovědnost za odchylku. Umožní tím volný vstup třetích stran (nezávislých agregátorů) do vztahu mezi dodavatele a jeho zákazníka. Dalším přínosem pro flexibilitu sítě bude očekávaná nová licence na ukládání elektřiny, která umožní větší rozvoj samostatných bateriových uložišť.

Související s tématem