Komunitní energetika

Snižování závislosti na fosilních palivech, podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické soběstačnosti jsou známé přínosy komunitní energetiky. Z pohledu členů ČSRES a fungování elektrických sítí je neméně důležitá skutečnost, že sdílení by mělo v budoucnu přispět k lepšímu využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Umožní totiž aktivním zákazníkům lépe sesouladit spotřebu s jejich výrobou elektřiny.

Spuštění systému sdílené energetiky je podmíněno fungováním Elektroenergetického datového centra (EDC). To podle novely energetického zákona LEX OZE II vyhodnocuje sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky. V praxi to znamená, že nejprve umožní účastníkům trhu se zaregistrovat v nově vytvořeném systému pro nastavení výměny a získáváni dat o sdílení elektřiny. Následně bude EDC přijímat od provozovatelů distribučních soustav naměřená data z průběhového měření. Z těch pak bude na denní bázi vyhodnocovat sdílení elektřiny a výstupy bude poskytovat OTE.

Od sdílení elektřiny se očekává snížení nákladů. Elektřina vyrobená v daném okamžiku v jednom odběrném místě bude moci být spotřebována ve stejném okamžiku v jiném odběrném místě. To může být výhodnější než dodávka přetoků elektřiny obchodníkovi. Na druhé straně se obchodníkům zhorší předvídatelnost výroby a spotřeby v odběrných místech zapojených do sdílení, což může mít vliv na cenu dodávky elektřiny těmto zákazníkům.

Plný provoz EDC, jež by podporovalo nejen komunitní sdílení elektřiny, ale také zajišťovalo data pro umožnění flexibility, akumulace a agregace, je naplánovaný na polovinu roku 2026. Jeho akcionáři se shodným podílem akcií jsou členové ČSRES, společnosti ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS.

Výroba elektřiny na jednom a současný odběr na jiném místě si ale vyžádá i různé poplatky, náklady na zajištění technického a IT řešení, tedy například instalaci chytrého elektroměru, a registraci u EDC a ERÚ. Zásadní vliv na podobu komunitní energetiky pak bude mít vládní politika a regulační opatření.

S rostoucím počtem obnovitelných a decentrálních zdrojů elektrické energie rostou také požadavky na elektrizační soustavu a zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Komunitní energetika z pohledu celkové energetické bilance bohužel nemůže vyřešit většinu problémů s proměnlivou dodávkou energie z OZE, protože nezabrání zatěžování soustavy ve špičce dodávky z fotovoltaiky. Zejména pak neřeší ani špičky zatížení v dobách, kdy fotovoltaika naopak nedodává – síťová infrastruktura tak musí být dimenzovaná na stejné výkony.

Nejčastější otázky

Komunitizace ani sdílení samo o sobě nesnižuje náklady na energetiku. Proti těmto malým formám energetiky vždy budou stát alternativy s nižšími náklady vlivem většího rozsahu. Zavedení alternativy k běžnému trhu, tedy zavedení sdílení a komunit, ale vytváří konkurenci standartnímu trhu a může tak působit na nabízení nových produktů a služeb a tím nepřímo působit na snižování cen.

Ke sdílení elektřiny je třeba mít chytrý elektroměr, který zaznamenává spotřebu elektřiny ve čtvrthodinových intervalech. Zatím je za poplatek, v budoucnu bude mít právo na jeho instalaci každý, kdo hodlá využít sídlení elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření, jestliže jde o odběrné místo bez výrobny elektřiny nebo odběrné místo s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW.

Energetické společenství je právnická osoba, která je založena na dobrovolné a otevřené účasti a je účinně kontrolována členy nebo společníky, kterými jsou fyzické osoby, malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky.

EDC je samostatnou akciovou společností, jejímiž akcionáři jsou se shodným podílem členové ČSRES, společnosti ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS. Je zřízeno na základě zákona navazujícího na evropskou legislativu a má výhradní licenci na provoz elektroenergetického datového centra.

Veškeré příjmy EDC tvoří tzv. poplatek za nesíťovou infrastrukturu, který hradí koncoví spotřebitelé elektrické energie. Jeho výši stanovuje ERÚ.

Související s tématem