• Nově vřazena PNE 35 7030_ed.2_Z1+Z2 (účinnost od 01. 06. 2022)

  • Nově vřazena PNE 34 8220_ed.4 (účinnost od 01. 06. 2022)

ČSRES – sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, podle ust. § 20 f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, které bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy v Praze dne 4. dubna 1995.

Předmětem činnosti sdružení jsou aktivity zaměřené na podporu členů sdružení při uplatňování a ochraně jejich společných zájmů, zejména na:

  • oblast legislativně - právní,
  • oblast regulace provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
  • oblast provozování distribučních soustav a oblast provozování přenosové soustavy,
  • oblast ostatních činnosti sdružení a spolupráce se zájmovými korporacemi působícími v českém a zahraničním prostředí.

Členové