Corporate regulations

We hereby publish newly issued Corporate regulations of energetics (PNE). These regulations are generally considered a lower degree of technical regulations and they complement the set of ČSN regulations for the field of electroenergetics in a suitable form. In terms of the Act No. 458/2000 Coll., PNE regulations are comprehended mainly as technical norms of this specific field, widely accepted by electro-energetic organizations as a part of their inner regulations of mostly binding character. These regulations are also applied when designing technical solutions of distribution devices within the scope of contract relationships with suppliers out of electroenergetics.

Corporate regulations

Downloads
1 2 >
PDF PNE 18 4302 (2. vydání) - Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav
PDF PNE 18 4310 (4. vydání) - Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů
PDF PNE 18 4311 (2. vydání) - Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy
PDF PNE 33 0000 - 1 (6. vydání) - Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě.
PDF PNE 33 0000 - 2 (5. vydání) - Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 2 (změna 1) - Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 3 (4. vydání) - Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 4 (3. vydání) - Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny
PDF PNE 33 0000 - 5 (3. vydání) - Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení
PDF PNE 33 0000 - 6 (3. vydání + Změna 1) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie
PDF PNE 33 0000 - 7 (1. vydání) - Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1kV
PDF PNE 33 0000 - 8 (1. vydání) - Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV
PDF PNE 33 0000 - 9 (1. vydání) - NAVRHOVÁNÍ A UMISŤOVÁNÍ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ V SÍTÍCH 110 KV
PDF PNE 33 0122 (1. vydání) - Pokyn pro používání evropské normy EN 50160.
PDF PNE 33 0405 - 1 (1. vydání) - Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 1: Porcelánové a skleněné izolátory pro sítě se střídavým napětím
PDF PNE 33 0405 - 2 (1. vydání) - Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 2: Polymerové izolátory pro sítě se střídavým napětím
PDF PNE 33 3041 (3. vydání) - Zkratové proudy - výpočet účinků - část 2: příklady výpočtů.
PDF PNE 33 3042 - PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH
PDF PNE 33 3160 - 1 - Generátorové systémy větrných turbín - část 21: měření a vyhodnocení charak. kvality el. energie větrných turbín
PDF PNE 33 3160 - 2 - VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY - OCHRANA PŘED BLESKEM
PDF PNE 33 3201 - Elektrické stanice ‒ navrhování a stavba elektrických stanic nad 1 kV AC pro DS a PS.
PDF PNE 33 3300 - 1 (1. vydání) - Metodika měření a vyhodnocování uzemnění venkovních vedení vvn a zvn
PDF PNE 33 3300 (1. vydání) - Navrhování a stavba venkovních vedení nad AC 45 kV.
PDF PNE 33 3301 (3. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.
PDF PNE 33 3302 (3. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PDF PNE 33 3430 - 0 (5. vydání) - Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních soustav.
PDF PNE 33 3430 - 1 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 1: Harmonické a meziharmonické - 4.vydání
PDF PNE 33 3430 - 2 (4. vydání) Parametry kvality elektrické energie – Část 2: Kolísání napětí
PDF PNE 33 3430 - 3 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 3: Nesymetrie napětí, změny kmitočtu 50 Hz a rušení v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz.
PDF PNE 33 3430 - 4 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí
PDF PNE 33 3430 - 5 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 5: Přechodná přepětí – impulzní rušení
PDF PNE 33 3430 - 6 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PDF PNE 33 3430 - 7 (4. vydání) - Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti.
PDF PNE 33 3430 - 8_1 - Požadavky pro připojení generátorů nad 16 A na fázi do distribučních sítí - Část 8-1: Sítě nn
PDF PNE 33 3430 - 8_2 - Požadavky pro připojení do distribučních sítí - Část 8-2: Sítě vn
PDF PNE 34 1050 (2. vydání) - Kladení kabelů NN, VN a 110 KV v distribučních sítích energetiky.
PDF PNE 34 7509 - HOLÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ ZE SOUSTŘEDNĚ SLANĚNÝCH KRUHOVÝCH DRÁTŮ
PDF PNE 34 7509 - ZMĚNA 1 - HOLÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ ZE SOUSTŘEDNĚ SLANĚNÝCH KRUHOVÝCH DRÁTŮ
PDF PNE 34 7614 (3. vydání) - Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45kV.
PDF PNE 34 7625 (5. vydání) - VN kabely se zesítěnou PE izolací pro distribuční sítě do 35 KV.
PDF PNE 34 7626 (2. vydání) - Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kV.
PDF PNE 34 7659 - 3 - Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1 kV-Oddíl 3: Kabely z PVC izolací bez koncentrického jádra
PDF PNE 34 7659 - 5 - Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1kV-oddíl 5:Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra
PDF PNE 34 8034 - ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY
PDF PNE 34 8210 (2. vydání) - Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8211 - (3. vydání) - Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8212 (1. vydání) - Betonové dílce pro distribuční elektrická vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8220 (3. vydání) - Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8240 (3. vydání) - Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8250 (1. vydání) - Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV