Ochrana před bleskem a význam ochranných pásem při chovu zvířat