Podnikové normy platné

Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

Podnikové normy

Přílohy ke stažení
< 1 2
PDF PNE 34 8401 (2. vydání) - Součásti venkovních vedení do 1 kV
PDF PNE 34 8401 (2. vydání) * příloha 1
PDF PNE 34 8601 (2. Vydání) - Součásti venkovních vedení od 1 kV do 45 kV AC.
PDF PNE 35 1634 (2. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení-Manipulace s fluoridem sírovým a jeho použití
PDF PNE 35 4212 (3. vydání) - Úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kV včetně
PDF PNE 35 4220 (1. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100
PDF PNE 35 4221 (1. vydání) - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Pokyny pro rozšíření platnosti typových zkoušek kovově a izolačně krytých rozváděčů střídavého proudu o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV (včetně).
PDF PNE 35 4701 (1. vydání) - Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů VN/NN
PDF PNE 35 4701 (1. vydání) - změna 1 - POJISTKY gTr PRO JIŠTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ VN/NN
PDF PNE 35 7000 (1. vydání) - Distribuční rozváděče nízkého napětí – Kabelové rozvodné skříně.
PDF PNE 35 7030 (1. vydání) - Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče.
PDF PNE 35 7030 (1. vydání) - změna 1 - Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče
PDF PNE 35 7031 (1. vydání) - Rozváděče nízkého napětí – Elektroměrové rozváděče pro nepřímé měření elektřiny (ERNM) a související měřící zařízení v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn
PDF PNE 35 7040 (3. vydání) - ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ POUŽÍVANÝCH V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ A ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJKÁCH
PDF PNE 35 7041 (1. vydání) - BEZPEČNOSTNÍ OZNAČENÍ TRVALÉHO CHARAKTERU OSAZENÁ V DISTRIBUČNÍCH SOUSTAVÁCH A PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ
PDF PNE 35 7149 (4. vydání) - Distribuční rozváděče nízkého napětí – Rozváděče pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA.
PDF PNE 35 9700 (4. vydání) - Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě
PDF PNE 35 9705 (2. vydání) - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu
PDF PNE 35 9705 (2. vydání) - změna 1 - Uzemňovací a zkratovací soupravy pro distribuční a přenosovou soustavu.
PDF PNE 38 1753 (4. vydání) - Vnitřní stanoviště transformátorů - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1755 (4. vydání) - Venkovní zařízení elektrických stanic vvn a zvn a stožárové transformovny vn/nn - opatření proti hluku
PDF PNE 38 1981 (3. vydání) - Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy
PDF PNE 38 2157 (2. vydání) - KABELOVÉ KANÁLY, PODLAŽÍ A ŠACHTY
PDF PNE 38 2530 (3. vydání) - HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - Automatiky, vysílače a přijímače
PDF PNE 38 4065 (4. vydání) - Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik.
PDF PNE 73 4450 - 2 - 1 - Fyzická ochrana prvků kritické infrastruktury a ostatních objektů odvětví energetika - elektřina - Přenosová a distribuční soustava