Podnikové normy platné

Zveřejňujeme nově vydávané Podnikové normy energetiky (PNE). Tyto normy jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č.458/2000 Sb. lze chápat normy PNE jako technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku.

Podnikové normy

Přílohy ke stažení
1 2 >
PDF PNE 18 4302 (2. vydání) - Navrhování dispečinků pro řízení distribučních soustav
PDF PNE 18 4310 (4. vydání) - Standardizované informační soubory dispečerských řídících systémů
PDF PNE 18 4311 (2. vydání) - Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy
PDF PNE 33 0000 - 1 (6. vydání) - Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě.
PDF PNE 33 0000 - 2 (5. vydání) - Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 2 (změna 1) - Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 3 (4. vydání) - Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy.
PDF PNE 33 0000 - 4 (3. vydání) - Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě dodavatele elektřiny
PDF PNE 33 0000 - 5 (3. vydání) - Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu T1 v elektrických instalacích odběrných zařízení
PDF PNE 33 0000 - 6 (3. vydání + Změna 1) - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie
PDF PNE 33 0000 - 7 (1. vydání) - Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1kV
PDF PNE 33 0000 - 8 (1. vydání) - Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV
PDF PNE 33 0000 - 9 (1. vydání) - NAVRHOVÁNÍ A UMISŤOVÁNÍ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ V SÍTÍCH 110 KV
PDF PNE 33 0122 (1. vydání) - Pokyn pro používání evropské normy EN 50160.
PDF PNE 33 0405 - 1 (1. vydání) - Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 1: Porcelánové a skleněné izolátory pro sítě se střídavým napětím
PDF PNE 33 0405 - 2 (1. vydání) - Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění – Část 2: Polymerové izolátory pro sítě se střídavým napětím
PDF PNE 33 3041 (3. vydání) - Zkratové proudy - výpočet účinků - část 2: příklady výpočtů.
PDF PNE 33 3042 - PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ZKRATOVÝCH PROUDŮ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH
PDF PNE 33 3160 - 1 - Generátorové systémy větrných turbín - část 21: měření a vyhodnocení charak. kvality el. energie větrných turbín
PDF PNE 33 3160 - 2 - VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY - OCHRANA PŘED BLESKEM
PDF PNE 33 3201 - Elektrické stanice ‒ navrhování a stavba elektrických stanic nad 1 kV AC pro DS a PS.
PDF PNE 33 3300 - 1 (1. vydání) - Metodika měření a vyhodnocování uzemnění venkovních vedení vvn a zvn
PDF PNE 33 3300 (1. vydání) - Navrhování a stavba venkovních vedení nad AC 45 kV.
PDF PNE 33 3301 (3. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně.
PDF PNE 33 3302 (3. vydání) - Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PDF PNE 33 3430 - 0 (5. vydání) - Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních soustav.
PDF PNE 33 3430 - 1 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 1: Harmonické a meziharmonické - 4.vydání
PDF PNE 33 3430 - 2 (4. vydání) Parametry kvality elektrické energie – Část 2: Kolísání napětí
PDF PNE 33 3430 - 3 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 3: Nesymetrie napětí, změny kmitočtu 50 Hz a rušení v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz.
PDF PNE 33 3430 - 4 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 4: Poklesy a krátká přerušení napětí
PDF PNE 33 3430 - 5 (4. vydání) - Parametry kvality elektrické energie – Část 5: Přechodná přepětí – impulzní rušení
PDF PNE 33 3430 - 6 (3. vydání) - Parametry kvality elektrické energie ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
PDF PNE 33 3430 - 7 (4. vydání) - Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti.
PDF PNE 33 3430 - 8_1 - Požadavky pro připojení generátorů nad 16 A na fázi do distribučních sítí - Část 8-1: Sítě nn
PDF PNE 33 3430 - 8_2 - Požadavky pro připojení do distribučních sítí - Část 8-2: Sítě vn
PDF PNE 34 1050 (2. vydání) - Kladení kabelů NN, VN a 110 KV v distribučních sítích energetiky.
PDF PNE 34 7509 - HOLÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ ZE SOUSTŘEDNĚ SLANĚNÝCH KRUHOVÝCH DRÁTŮ
PDF PNE 34 7509 - ZMĚNA 1 - HOLÉ VODIČE PRO VENKOVNÍ VEDENÍ ZE SOUSTŘEDNĚ SLANĚNÝCH KRUHOVÝCH DRÁTŮ
PDF PNE 34 7614 (3. vydání) - Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45kV.
PDF PNE 34 7625 (5. vydání) - VN kabely se zesítěnou PE izolací pro distribuční sítě do 35 KV.
PDF PNE 34 7626 (2. vydání) - Provozní zkoušky kabelových vedení vn v distribuční síti do 35 kV.
PDF PNE 34 7659 - 3 - Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1 kV-Oddíl 3: Kabely z PVC izolací bez koncentrického jádra
PDF PNE 34 7659 - 5 - Kabely plastové pro distribuční sítě o napětí 0,6/1kV-oddíl 5:Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra
PDF PNE 34 8034 - ZKOUŠKY IZOLÁTOROVÝCH ZÁVĚSŮ OBLOUKOVÝMI ZKRATY
PDF PNE 34 8210 (2. vydání) - Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8211 - (3. vydání) - Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8212 (1. vydání) - Betonové dílce pro distribuční elektrická vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8220 (3. vydání) - Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8240 (3. vydání) - Příhradové stožáry pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PDF PNE 34 8250 (1. vydání) - Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV